SZYMBOR.CO

REGULAMIN SZKOLEŃ IZABELI SZYMBOR

1. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w grupowych oraz indywidualnych szkoleniach stacjonarnych Izabeli Szymbor.
 2. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.
 3. Szkolenia odbywają się w Klinice SKINSPACE w Warszawie, ul. Białej Floty 8 lok. U3.
 

2. Warunki uczestnictwa w szkoleniach Izabeli Szymbor:

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach Izabeli Szymbor przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie: oferty opublikowanej na stronie internetowej, działań promocyjno-sprzedażowych (media społecznościowe) oraz oferty mailowej wysłanej po uprzednim kontakcie osoby zainteresowanej szkoleniem.
 2. Podstawą zapisu na wybrane szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z menadżerem Kliniki SKINSPACE IZABELA SZYMBOR lub w wiadomości na mediach społecznościowych lub poprzez bezpośredni kontakt z Izabelą Szymbor oraz wpłacenie zadatku w wysokości 1000 zł. Dokonany w ten sposób zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu szkoleń.
 3. W przypadku szkoleń grupowych liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 

3. Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie i jej termin jest zgodny z aktualną ofertą przekazaną osobie zainteresowanej w momencie dokonywania zapisu na szkolenie.
 2. W cenie szkolenia uczestnik otrzymują od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie drukowanej oraz certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 3. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów.
 

4. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Izabela Szymbor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w dowolnym momencie w sytuacjach szczególnych, niezależnych od Organizatora.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.
 

6. Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika

 1. Rezygnacja ze szkolenia w wybranym terminie wymaga przesłania jej e-mailem na adres menagement@skinspace.pl
 2. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów, a opłacony zadatek jest zwracany. W sytuacji rezygnacji ze szkolenia w terminie pomiędzy 7 dni a 48h przed szkoleniem przepada wartość wniesionego zadatku. Natomiast rezygnacja przez Uczestnika w terminie krótszym niż 48 godzin przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu be skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
 

7. Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następujących formach: pisemnie na adres: Izabela Szymbor, Klinika SKINSPACE ul Białej Floty 8 lok. U3, 02-654 Warszawa lub na adres e-mail: menagement@skinspace.pl.
 3. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.
 

8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 4. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.

1. Adresatami niniejszego dokumentu w pierwszej kolejności są:

– osoby zainteresowane szkoleniami Izabeli Szymbor oraz  usługami Kliniki SKINSPACE IZABELA SZYMBOR,

– osoby odwiedzające niniejszą stronę internetową, jak i konta w platformach mediów społecznościowych należące do Izabeli Szymbor,

– kontrahenci będący osobami fizycznymi, z których usług korzysta Izabela Szymbor, jak również reprezentanci, pełnomocnicy, czy też tzw. osoby kontaktowe występujące w imieniu kontrahentów.
 
2. Informacje wstępne:

2.1. Administratorem danych osobowych jest SZYMBOR COMANY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ul. Białej Floty 8 lok. U3, NIP 5213996380 (dalej także jako: Klinika i/lub Administrator).

2.2. Administrator kieruje niniejszą informację do osób fizycznych w związku z koniecznością realizacji obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 i 2 oraz w art. 14 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).

2.3. Administrator zidentyfikował szczegółowe kategorie podmiotów danych i jeżeli jest to zasadne, to kieruje do nich odrębne komunikaty zawierające informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Przykładem takiego działania są klauzule informacyjne kierowane do pacjentów Kliniki, kandydatów do pracy, osób biorących udział w wydarzeniach marketingowych organizowanych przez Klinikę.

2.4. Administrator z należytą starannością dobrał i zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Kontakt z Administratorem:

3.1. Z Administratorem należy kontaktować się poprzez wiadomość na adres e-mail: menagement@skinspace.pl

4. Podstawy upoważniające Administratora do przetwarzania danych osobowych:

4.1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z określonymi podstawami i w jasno wskazanych celach, tj.:

a) udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem nawiązywanym przez potencjalnych klientów, jak i kontrahentów będących osobami fizycznymi (ew. także przez reprezentantów i osoby powiązane z kontrahentami) – podstawa przetwarzania: zgoda podmiotu danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub niezbędność przetwarzania do realizacji działania podjętego przez Klinikę na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) realizacja umowy z dostawcą usług, czy też innego rodzaju kontrahentem będącym osobą fizyczną – podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania dla potrzeby realizacji umowy i/lub działanie podjęte przez Klinikę na żądanie podmiotu danych przez zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c) przetwarzanie danych osobowych pracowników, czy tez reprezentantów realizujących działania na rzecz dostawców usług i innych kontrahentów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zawartych umów – podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się realizację działalności statutowej Administratora,

d) przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę internetową, jak i konta w mediach społecznościowych – podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się przede wszystkim marketing usług własnych,

e) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, tj. m.in. obowiązki rachunkowe, podatkowe, czy też realizacja rozbudowanego katalogu praw podmiotów danych, jak i obsługa incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych – podstawa przetwarzania: realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Zakres danych osobowych przetwarzany przez SZYMBOR COMPANY SP. Z O.O.:

5.1. W trakcie realizacji czynności przetwarzania Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych. Jeżeli katalog danych nie jest określony wprost przepisami prawa lub gdy nie otrzymujemy go osobiście od pomiotu danych, to Administrator ogranicza taki katalog do niezbędnych danych.

5.2. Administrator wskazuje, iż podmioty danych są zobowiązane do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

5.3. Realizacja celów przetwarzania, które zostały opisane powyżej, w zdecydowanej większości przypadków, nie wymaga przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, tj. także danych dotyczących stanu zdrowia. W związku z powyższym osoby decydujące się na przekazanie danych osobowych Administratorowi, powinny nie realizować takiego przekazania w nadmiernym katalogu.

5.4. Zakres przetwarzanych danych z reguły ogranicza się do: imienia i nazwiska, podstawowych danych kontaktowych i adresowych. Administrator może także przetwarzać dane takie jak adres IP, preferencje dotyczące przeglądania stron internetowych, czy też inne dane osobowe generowane przez użytkowników platform mediów społecznościowych.

6. Odbiorca danych osobowych przetwarzanych przez SZYMBOR COMPANY SP. O.O.:

6.1. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w tym właściwym organom państwowym.

6.2. Ponadto przetwarzane przez Administratora dane osobowe, w zależności od celu przetwarzania, mogą być udostępniane:

a) podmiotom przetwarzającym, takim jak: zewnętrzny podmiot świadczący obsługę księgową, zewnętrzne podmioty realizując obsługę informatyczną Administratora, a w tym także hosting skrzynek mailowych, zewnętrzne podmioty doradcze i audytorskie, kurierzy, agencje marketingowe oraz ewentualne podmioty, które w inny sposób współpracują Szymbor Company Sp. z o.o., co dotyczy także podmiotów zaangażowanych w obsługę pacjentów,

b) odbiorcom będącym odrębnymi administratorami danych osobowych, takim jak: podmiot świadczący usługi pocztowe, kancelarie prawne, dostawcy platform mediów społecznościowych oraz pozostali kontrahenci.

6.3. Administrator wskazuje, iż dane osobowe mogą być transferowane poza EOG, tj. do państw trzecich tylko w przypadku przetwarzania danych osobowych w platformach mediów społecznościowych. Podmiot danych akceptuje taki transfer korzystając z mediów społecznościowych, jak i akceptując wewnętrzne regulaminy dotyczące świadczenia usług. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia takiego transferu są dostępne w regulaminach dostawców platform mediów społecznościowych. Kraj transferu to w zdecydowanej większości przypadków USA, a deklarowane zabezpieczenie to głównie certyfikat udziału w programie Tarcza Prywatności. Administrator informuje, iż nie przewiduje i nie dokonuje transferu danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych osobowych:

7.1. Zasadniczym kryterium, które wyznacza okres przechowania danych osobowych jest czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania.

7.2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to taką zgodę można wycofać w każdym momencie. Administrator wskazuje jednak, że w przypadku takiego działania mogą istnieć inne przesłanki uzasadniające dalsze przetwarzanie danych osobowych.

7.3. Gdy przetwarzanie odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, czy też w związku z realizacją umowy lub dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, to okresy i kryteria decydujące o czasie przechowania mogą być podyktowane m.in.:

a) okresem realizacji danego stosunku umownego,

b) obowiązkiem przechowania dowodów księgowych – 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończona, czy też rozliczona,

c. potrzebą zabezpieczenia lub późniejszego dochodzenia roszczeń – podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

8. Prawa właściciela danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

8.1. W zależności od realizowanej czynności przetwarzania katalog praw, który może przysługiwać osobom fizycznym określa poniższe zestawienie:

a) prawo dostępu do danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do sprzeciwu.

8.2. Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres email: menagement@skinspace.pl.

8.3. Administrator wskazuje także, iż podmiotom danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Konieczność podania danych osobowych Administratorowi:

9.1. Jeżeli obowiązek podania danych osobowych nie wynika wprost z postanowień umownych, czy też z przepisu prawa, to podanie danych osobowych jest działaniem dobrowolnym, lecz niezbędnym do realizacji współpracy z SZYMBOR COMPANY SP. ZO.O., skorzystania z usług spółki, czy też nawiązania kontaktu ze spółką.

10. Informacja o plikach Cookies:

10.1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

10.2. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

10.3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

10.4. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie pracowniazmyslow.pl

10.5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

10.6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10.7. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

10.8. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
s) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

10.9. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

10.10. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach: konfiguracji serwisu, uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, zapamiętania lokalizacji użytkownika, analiz i badań oraz audytu oglądalności, świadczenia usług reklamowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.