SZYMBOR.CO

REGULAMIN SZKOLEŃ IZABELI SZYMBOR, REGULAMIN KONGRESU AKMME ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN SZKOLEŃ IZABELI SZYMBOR

1. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w grupowych oraz indywidualnych szkoleniach stacjonarnych Izabeli Szymbor.
 2. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.
 3. Szkolenia odbywają się w Klinice SKINSPACE w Warszawie, ul. Białej Floty 8 lok. U3.
 

2. Warunki uczestnictwa w szkoleniach Izabeli Szymbor:

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach Izabeli Szymbor przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie: oferty opublikowanej na stronie internetowej, działań promocyjno-sprzedażowych (media społecznościowe) oraz oferty mailowej wysłanej po uprzednim kontakcie osoby zainteresowanej szkoleniem.
 2. Podstawą zapisu na wybrane szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z menadżerem Kliniki SKINSPACE IZABELA SZYMBOR lub w wiadomości na mediach społecznościowych lub poprzez bezpośredni kontakt z Izabelą Szymbor oraz wpłacenie zadatku w wysokości 1000 zł. Dokonany w ten sposób zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu szkoleń.
 3. W przypadku szkoleń grupowych liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 

3. Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie i jej termin jest zgodny z aktualną ofertą przekazaną osobie zainteresowanej w momencie dokonywania zapisu na szkolenie.
 2. W cenie szkolenia uczestnik otrzymują od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie drukowanej oraz certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 3. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów.
 

4. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Izabela Szymbor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w dowolnym momencie w sytuacjach szczególnych, niezależnych od Organizatora.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.
 

5. Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika

 1. Rezygnacja ze szkolenia w wybranym terminie wymaga przesłania jej e-mailem na adres menagement@skinspace.pl
 2. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów, a opłacony zadatek jest zwracany. W sytuacji rezygnacji ze szkolenia w terminie pomiędzy 7 dni a 48h przed szkoleniem przepada wartość wniesionego zadatku. Natomiast rezygnacja przez Uczestnika w terminie krótszym niż 48 godzin przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu be skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
 

6. Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następujących formach: pisemnie na adres: Izabela Szymbor, Klinika SKINSPACE ul Białej Floty 8 lok. U3, 02-654 Warszawa lub na adres e-mail: menagement@skinspace.pl.
 3. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.
 

7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 4. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

REGULAMIN KONGRESU AKMME

1. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany “Regulaminem”, określa zasady zakupu biletu wstępu oraz uczestnictwa w Kongresie AKMME (dalej zwany “Kongresem”), który odbędzie się w dniu 14 września 2024 roku w Warszawie w obiekcie Muzeum Gazowni Warszawskiej przy ul. Krzyżanowskiego 7.
 2. Szczegółowe informacje i program Kongresu oraz możliwość zakupu biletu wstępu znajdują się na stronie internetowej: https://szymbor.co/akmme
 

2. Podmioty:

 1. Organizator Kongresu. Organizatorem Kongresu jest Michał Szymbor prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 3/22, 03-984 Warszawa, NIP: 1132751643.
 2. Uczestnik Kongresu. Uczestnikiem Kongresu jest osoba, która opłaci koszt uczestnictwa w Kongresie w postaci zakupu biletu na Kongres.
 3. Prelegent. Prelegentem jest osoba, która zobowiązała się do wygłoszenia prelekcji na temat wybrany przez Organizatora lub Prelegenta podczas Kongresu.
 4. Organizator, w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, ma prawo do zmiany osoby Prelegenta, co w razie wątpliwości nie będzie uznane za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
 5. Podmiot obsługujący sprzedaż biletów – Easy card. Sprzedaż biletów w imieniu i na rzecz Organizatora prowadzona jest za pośrednictwem EasyCard.

3. Bilet oraz warunki uczestnictwa w Kongresie:

 1. Charakter Kongresu.
  • Organizator Kongresu. Organizatorem Kongresu jest Michał Szymbor prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 3/22, 03-984 Warszawa, NIP: 1132751643.
  • Wstęp na Kongres będą mieli wyłącznie Uczestnicy, Prelegenci oraz osoby upoważnione przez Organizatora.
  • Kongres ma charakter zamknięty i nie podlega ustawie z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 616).
 2. Zgłoszenie, zakup i dostarczenie biletu. Wstęp na Kongres jest odpłatny i możliwy m.in. od zakupu i okazania ważnego biletu, na którego zakup składa się opłacenia zamówienia poprzez dokonanie transakcji na kwotę wskazaną w zamówieniu za pomocą platformy płatniczej Easy Card.
 3. W przypadku udanej autoryzacji transakcji oraz zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora, bilet uprawniający do uczestnictwa w Konferencji zostanie wysłany w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zamówienia.
 4. Uczestnik, w razie niemożliwości opłacenia zamówienia poprzez platformę EasyCard, po uprzednim skierowaniu wiadomości e-mail do Organizatora ma możliwość dokonania zapłaty za zamówienie, poprzez przelew bankowy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia możliwości zakupu biletu w przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc.
 6. Koszty dodatkowe, takie jak transport czy zakwaterowanie, nie są objęte ceną biletu i obciążają Uczestnika.
 7. Kupując bilet wstępu na Kongres, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wszystkich innych warunków uczestnictwa w Kongresie.
 8. Dokumenty księgowe, w tym m. in. rachunki i faktury, będą wystawiane i dostarczane na podstawie danych podanych przez Uczestnika przy zakupie biletu wstępu.
 9. Zwroty i reklamacje:
  • Nabywane bilety są bezzwrotne, jednakże istnieje możliwość ich przekazania na rzecz innej osoby pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
  • Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zakupu Biletu, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach prawa.
  • Reklamacje związane z Kongresem powinny być składane drogą elektroniczną w wiadomości e-mail na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia zrealizowania usługi przez Organizatora lub zakończenia Kongresu, przy czym Organizator zobowiązuje się do ich rozpatrzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania. W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, umieścić opis okoliczności, stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić dowody na ich poparcie oraz wskazać roszczenia w razie uznania reklamacji. Do reklamacji należy także załączyć kopie biletów wstępu, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu tych biletów. Reklamacja winna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego.

4. Organizacja Kongresu:

 1. Rejestracja przebiegu Kongresu.
  • Organizator zachowuje prawo do rejestracji przebiegu Kongresu w postaci materiałów fotograficznych i filmowych przez podmiot działający na zlecenie Organizatora.
  • Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża nieodpłatną, dobrowolną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na utrwalenie w dowolnej ilości i dowolnym sposobem (m. in. zdjęcia fotograficzne, nagrania wideo), rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie (w tym udostępnienie) swojego wizerunku w zakresie dowolnego celu (m. in. statutowych, promocyjnych oraz komercyjnych) zgodnego z obowiązującym prawem i w miejscach wybranych przez organizatora (m.in. w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora).
  • Organizator wyraża zgodę na dokumentację Kongresu w postaci filmowania, fotografowania i nagrywania. Organizator nie odpowiada za działania osób trzecich, które utrwaliły wizerunek Uczestnika.
 2. Obowiązki Uczestnika i prawa Organizatora w zakresie organizacji i uczestnictwa w Kongresu
  • Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów oraz innych postanowień związanych z przebiegiem Kongresu. Podczas udziału w Kongresie należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora.
  • W przypadku wydawania przez Organizatora identyfikatorów na podstawie okazania ważnego biletu, Uczestnik zobowiązany jest do posiadania identyfikatora na terenie Kongresu do momentu zakończenia Kongresu.
  • Organizator zachowuje prawo do weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz ewentualnego wykluczenia Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego obowiązujących postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa.
  • Wstęp na Kongres osoby niepełnoletniej jest możliwy, jednakże pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Uczestnika okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Uczestnika. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za swoich podopiecznych.
  • W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Kongresu wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, Organizator lub jego pracownicy oraz zleceniobiorcy mają prawo do sprawdzenia odzieży oraz przedmiotów wnoszonych przez Uczestnika na teren Kongresu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Kongresu w przypadku nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, w tym nagminnie naruszającą przyjętą zwyczajowo kulturę osobistą (m. in. wysławianie się w sposób wulgarny, zachowanie agresywne, uczestnictwo w Kongresie pod wpływem środków odurzających).
  • Zabrania się wnoszenia na Kongres przedmiotów i substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
  • Na terenie Kongresu obowiązuje zakaz całkowity palenia tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, spożywania alkoholu.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa i zmiany w organizacji Kongresu:
  • W przypadku odwołania, przeniesienia daty lub miejsca Kongresu, a także poszczególnych prelekcji z przyczyn od Organizatora niezależnych, Uczestnik może zwrócić bilet wstępu i wystąpić o zwrot jego kosztów. Uczestnikowi nie przysługują wówczas inne roszczenia wobec Organizatora.
  • Uczestnik ma prawo wskazać zastępcę w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie na skutek okoliczności niezależnych od Uczestnika, z zastrzeżeniem akceptacji postanowień przez zastępcę Uczestnika.
 4. Inne postanowienia dotyczące organizacji i przebiegu Konferencji:
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone, pozostawione lub skradzione przedmioty należące do Uczestnika na terenie Kongresu, zdarzenia losowe, które mogą wystąpić podczas Kongresu, szkody zdrowotne, a także szkody wywołane przez nieprzestrzeganie przez Uczestnika do obowiązujących na terenie Kongresu przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.
  • Uczestnik Kongresu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody dokonane przez Uczestnika na terenie Kongresu.
 

6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Klauzula informacyjna dla Uczestnika Kongresu AKMME 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Szymbor, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 3/22, 03-984 Warszawa, NIP: 1132751643. W sprawie danych prosimy o kontakt listownie na adres Organizatora bądź poprzez wiadomość e-mail na adres: menagement@skinspace.pl.
  • Organizator Kongresu zobowiązuje się̨ do zachować należyte przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Kongresu środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę̨ danych zgodnie z normami zawartymi w RODO, ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa polskiego.
  • Dodatkowo, odbiorcami danych mogą być współpracownicy oraz osoby trzecie działające na zlecenie Organizatora w ramach organizacji i przeprowadzenia Kongresu:
   • na etapie zapłaty za bilet odbiorcą będą, za pośrednictwem Easy Card, udostępniającego wybrane na platformie formy płatności.
   • na etapie trwania Kongresu będzie rejestrowany wizerunek w formie fotografii i materiałów wideo przez podmiot zewnętrzny działający na zlecenie Organizatora.
   • współpracownicy i osoby trzecie związane z Organizatorem umową o usługi IT, kadrowo-płacowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe.
  • Uczestnik, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu:
   • Związanym z zorganizowaniem i przeprowadzeniem Kongresu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do informacji, w tym regulaminem i Polityką Prywatności jest zamieszczona w formularzu zamówienia.
   • Zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   • Prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, które mogą obejmować m.in.: ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, prowadzenie działań związanych z archiwizacją danych, a także działania analityczne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • W celu prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
  • Dane przetwarzane dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Kongresu będą przetwarzane przez czas trwania Konferencji. Ponadto, dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń (m. in. odpowiedzialnością za szkody) będą przetwarzane maksymalnie przez okres 6 lat od zrealizowania Umowy, chyba, że przepisy prawa będą przewidywać dłuższy okres dochodzenia roszczeń. Dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy, chyba że przepisy prawa będą nakładać Organizatora obowiązek przechowywania dokumentów księgowych przez dłuższy okres. Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub wycofania udzielonej zgody w tym celu.
  • Zachowuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: menagement@skinspace.pl.
  • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowyewewch jest obowiązkowe w zakresie związanym z organizacją Konferencji i innych celach wyżej wskazanych, z wyjątkiem celów marketingowych, a w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z uczestnictwem w Konferencji.
 

9. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sporów między Organizatorem a Uczestnikiem wynikających z niniejszego Regulaminu, obie strony podejmują się poczynić starania w celu polubownego rozwiązania sporu. Jeśli jednak polubowna mediacja nie przyniesie pożądanych rezultatów, wszelkie spory będą rozpatrywane przed sądem właściwym dla siedziby Organizatora.
 2. Wszelkie kontakty oraz wymiana informacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, odbywać się będzie za pomocą danych kontaktowych umieszczonych na Stronie Internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 lipca 2024.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu według jego jednostronnej swobodnej woli. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w szczególności poprzez komunikat na Stronie Internetowej lub w wiadomości e-mail wysłanej dla Uczestnika. Uczestnik zachowuje prawo do braku akceptacji Regulaminu, co będzie wiązać się z odstąpieniem od niniejszego Regulaminu i zwrotem wpłaconej kwoty za uczestnictwo w Kongresie.

0

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.

1. Adresatami niniejszego dokumentu w pierwszej kolejności są:

– osoby zainteresowane szkoleniami Izabeli Szymbor, Kongresem AKMME oraz  usługami Kliniki SKINSPACE IZABELA SZYMBOR,

– osoby odwiedzające niniejszą stronę internetową, jak i konta w platformach mediów społecznościowych należące do Izabeli Szymbor,

– kontrahenci będący osobami fizycznymi, z których usług korzysta Izabela Szymbor, jak również reprezentanci, pełnomocnicy, czy też tzw. osoby kontaktowe występujące w imieniu kontrahentów.
 
2. Informacje wstępne:

2.1. Administratorem danych osobowych jest Michał Szymbor prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 3/22, 03-984 Warszawa, NIP: 1132751643. (dalej także jako: Klinika i/lub Administrator).

2.2. Administrator kieruje niniejszą informację do osób fizycznych w związku z koniecznością realizacji obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 i 2 oraz w art. 14 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).

2.3. Administrator zidentyfikował szczegółowe kategorie podmiotów danych i jeżeli jest to zasadne, to kieruje do nich odrębne komunikaty zawierające informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Przykładem takiego działania są klauzule informacyjne kierowane do pacjentów Kliniki, kandydatów do pracy, osób biorących udział w wydarzeniach marketingowych organizowanych przez Klinikę.

2.4. Administrator z należytą starannością dobrał i zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Kontakt z Administratorem:

3.1. Z Administratorem należy kontaktować się poprzez wiadomość na adres e-mail: menagement@skinspace.pl

4. Podstawy upoważniające Administratora do przetwarzania danych osobowych:

4.1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z określonymi podstawami i w jasno wskazanych celach, tj.:

a) udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem nawiązywanym przez potencjalnych klientów, jak i kontrahentów będących osobami fizycznymi (ew. także przez reprezentantów i osoby powiązane z kontrahentami) – podstawa przetwarzania: zgoda podmiotu danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub niezbędność przetwarzania do realizacji działania podjętego przez Klinikę na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) realizacja umowy z dostawcą usług, czy też innego rodzaju kontrahentem będącym osobą fizyczną – podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania dla potrzeby realizacji umowy i/lub działanie podjęte przez Klinikę na żądanie podmiotu danych przez zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c) przetwarzanie danych osobowych pracowników, czy tez reprezentantów realizujących działania na rzecz dostawców usług i innych kontrahentów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zawartych umów – podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się realizację działalności statutowej Administratora,

d) przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę internetową, jak i konta w mediach społecznościowych – podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się przede wszystkim marketing usług własnych,

e) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, tj. m.in. obowiązki rachunkowe, podatkowe, czy też realizacja rozbudowanego katalogu praw podmiotów danych, jak i obsługa incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych – podstawa przetwarzania: realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Zakres danych osobowych przetwarzany przez Administratora:

5.1. W trakcie realizacji czynności przetwarzania Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych. Jeżeli katalog danych nie jest określony wprost przepisami prawa lub gdy nie otrzymujemy go osobiście od pomiotu danych, to Administrator ogranicza taki katalog do niezbędnych danych.

5.2. Administrator wskazuje, iż podmioty danych są zobowiązane do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

5.3. Realizacja celów przetwarzania, które zostały opisane powyżej, w zdecydowanej większości przypadków, nie wymaga przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, tj. także danych dotyczących stanu zdrowia. W związku z powyższym osoby decydujące się na przekazanie danych osobowych Administratorowi, powinny nie realizować takiego przekazania w nadmiernym katalogu.

5.4. Zakres przetwarzanych danych z reguły ogranicza się do: imienia i nazwiska, podstawowych danych kontaktowych i adresowych. Administrator może także przetwarzać dane takie jak adres IP, preferencje dotyczące przeglądania stron internetowych, czy też inne dane osobowe generowane przez użytkowników platform mediów społecznościowych.

6. Odbiorca danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

6.1. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w tym właściwym organom państwowym.

6.2. Ponadto przetwarzane przez Administratora dane osobowe, w zależności od celu przetwarzania, mogą być udostępniane:

a) podmiotom przetwarzającym, takim jak: zewnętrzny podmiot świadczący obsługę księgową, zewnętrzne podmioty realizując obsługę informatyczną Administratora, a w tym także hosting skrzynek mailowych, zewnętrzne podmioty doradcze i audytorskie, kurierzy, agencje marketingowe oraz ewentualne podmioty, które w inny sposób współpracują z Administratorem, co dotyczy także podmiotów zaangażowanych w obsługę pacjentów,

b) odbiorcom będącym odrębnymi administratorami danych osobowych, takim jak: podmiot świadczący usługi pocztowe, kancelarie prawne, dostawcy platform mediów społecznościowych oraz pozostali kontrahenci.

6.3. Administrator wskazuje, iż dane osobowe mogą być transferowane poza EOG, tj. do państw trzecich tylko w przypadku przetwarzania danych osobowych w platformach mediów społecznościowych. Podmiot danych akceptuje taki transfer korzystając z mediów społecznościowych, jak i akceptując wewnętrzne regulaminy dotyczące świadczenia usług. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia takiego transferu są dostępne w regulaminach dostawców platform mediów społecznościowych. Kraj transferu to w zdecydowanej większości przypadków USA, a deklarowane zabezpieczenie to głównie certyfikat udziału w programie Tarcza Prywatności. Administrator informuje, iż nie przewiduje i nie dokonuje transferu danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych osobowych:

7.1. Zasadniczym kryterium, które wyznacza okres przechowania danych osobowych jest czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania.

7.2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to taką zgodę można wycofać w każdym momencie. Administrator wskazuje jednak, że w przypadku takiego działania mogą istnieć inne przesłanki uzasadniające dalsze przetwarzanie danych osobowych.

7.3. Gdy przetwarzanie odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, czy też w związku z realizacją umowy lub dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, to okresy i kryteria decydujące o czasie przechowania mogą być podyktowane m.in.:

a) okresem realizacji danego stosunku umownego,

b) obowiązkiem przechowania dowodów księgowych – 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończona, czy też rozliczona,

c. potrzebą zabezpieczenia lub późniejszego dochodzenia roszczeń – podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

8. Prawa właściciela danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

8.1. W zależności od realizowanej czynności przetwarzania katalog praw, który może przysługiwać osobom fizycznym określa poniższe zestawienie:

a) prawo dostępu do danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do sprzeciwu.

8.2. Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres email: menagement@skinspace.pl.

8.3. Administrator wskazuje także, iż podmiotom danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Konieczność podania danych osobowych Administratorowi:

9.1. Jeżeli obowiązek podania danych osobowych nie wynika wprost z postanowień umownych, czy też z przepisu prawa, to podanie danych osobowych jest działaniem dobrowolnym, lecz niezbędnym do realizacji współpracy z Administratorem, skorzystania z usług spółki, czy też nawiązania kontaktu ze spółką.

10. Informacja o plikach Cookies:

10.1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

10.2. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

10.3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

10.4. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie pracowniazmyslow.pl

10.5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

10.6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10.7. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

10.8. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
s) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

10.9. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

10.10. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach: konfiguracji serwisu, uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, zapamiętania lokalizacji użytkownika, analiz i badań oraz audytu oglądalności, świadczenia usług reklamowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.